جزئیات بازجویی‌ها از عوامل مسمومیت دانش آموزان / برخی مسمومیت ناشی از نفتالین و برنج بود / شیطنت دانش آموزان برای تعطیلی هم علت بخشی از ماجراست
محمد حسن آصفری: یک بخشی از مسمومیت ناشی از استفاده از نفتالین و همچنین ماده‌ای به نام برنج بوده است. بخشی از مسائل هم بخاطر شیطنت دانش آموزان بود که زودتر مدارس را تعطیل کنند.