احتمال توقیف فیلم مهدویان وجود داشت، مجوز ندادیم
مدیرکل دفتر نظارت بر ساخت فیلم سازمان سینمایی به اظهارات محمدحسین مهدویان واکنش نشان داد.