عبدالله انوار تهران‌شناس بزرگ و عضو موسس کانون نویسندگان ایران درگذشت
عبدالله انوار، اندیشمند و پژوهشگر فرهنگ ایرانی - اسلامی، تهران‌شناس بزرگ و عضو موسس کانون نویسندگان ایران درگذشت.