ایران  در فهرست ۵ کشور اول دنیا در عرصه تولید داروهای بیولوژیک
رییس سازمان غذا و دارو گفت: در عرصه تولید داروهای بیولوژیک جزو ۵ کشور اول دنیا قلمداد می شویم.