شورای شهر در انتظار لیست ساختمان‌های ناایمن پایتخت/ حق مردم است که بدانند از چه ساختمانی استفاده کنند یا نکنند
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران آخرین وضعیت پیگیری انتشار لیست ساختمان های ناایمن را تشریح کرد و گفت: شورا در انتظار لیست ساختمان های ناایمن پایتخت است.