اخراج استادان متوقف شود/ احکام و محدودیت‌های صادر شده ملغی شود