خانه‌تکانی سبز، رویداد جمع‌آوری پسماندها برای امور خیریه
این رویداد با هدف جمع‌آوری پسماندها برای امور خیریه روزجمعه 19 اسفندماه از ساعت 9 صبح تا 20شب در مرکز آموزش‌های شهروندی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران برگزار می شود