مجلس با دادن یارانه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو مخالفت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر پیش بینی ساز وکاری برای اعطای یارانه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو مخالفت کردند.