دستور جدید رئیس جمهور برای مسمومیت‌های سریالی / کارگروه بررسی مسمومیت‌ها در مدارس با حضور دستگاه‌های امنیتی و وزارت بهداشت تشکیل شد
به دستور رئیس جمهور کارگروه تحقیق، بررسی و ارزیابی وقایع مربوط به سلامت دانش‌آموزان تشکیل شده است.