اسدالله امرایی در بیمارستان / آخرین وضعیت در بیمارستان
اسدالله امرایی به دلیل جراحی دریچه‌های قلبش در بیمارستان بستری است.