واکنش چمران به مسمومیت دانش آموزان دختر / دلسوزی انگلیس نشان می‌دهد ریشه این کار در زمین خودشان است
رئیس شورای شهر تهران در واکنش به حوادث رخ داده و مسمومیت دانش آموزان در مدارس کشور گفت: امیدواریم نتیجه بررسی دستگاه‌های امنیتی، وزارت آموزش و پرورش و ... اعلام شود تا نگرانی‌ها پایان پذیرد.