چرا حضور ناوهای ایران در برزیل باعث نگرانی آمریکا شد؟
حضور نیروی دریایی ارتش کشورمان در قاره آمریکا و پهلوگیری در برزیل موجب نگرانی آمریکا و رژیم صهیونیستی شده است.