توضیح معاون وزیر کشور درباره طرح ساماندهی کوله‌بران/ امنیت مرزی و شهروندان ما خط قرمز ما است
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور درباره ساماندهی کوله‌بران گفت: فکر می کنم چنانچه مشکل خاصی وجود نداشته باشد، ظرف مدت چندماه آینده این کار عملیاتی شود.