سیدجواد طباطبایی چشم از جهان فروبست
گزارش حاضر، روایتی کوتاه از طی مراحل علمی فیلسوف مبدع نظریه ایرانشهری ایران سید جواد طباطبایی است، که ایرانیان و دیگر اندیشمندان در آستانه بهاری دیگر، او را از دست دادند.