قرار منع تعقیب روزنامه سازندگی صادر شد / درباره گرانی گوشت مطلب خلاف واقعی گزارش نشده بود
دادسرای فرهنگ و رسانه اعلام کرد: در مورد مطلب مرتبط با گرانی گوشت مطلب خلاف واقعی گزارش نشده بود.