اقدام آمریکا علیه ۴۳ چهره مطرح سیاسی ایران ؛ از رهبری و رئیسی تا روحانی و وزرایش / فهرست محدودیت مهاجرت به کنگره رفت
آمریکا ٤٣ مقام ارشد ایرانی را در فهرست محدودیت مهاجرت قرار داد.