پشت پرده عضویت سلبریتی‌ها در اتاق بازرگانی چیست؟/ ماجرای افشای فساد یا جنگ انتخاباتی؟
با توجه به اینکه این هنرمندان، فعال اقتصادی نیستند و در نتیجه دفتر کار یا بنگاه اقتصادی مشخصی ندارند و اتاق بازرگانی به عنوان دفتر کار این افراد معرفی شده است، شائبه یک تخلف وجود دارد.