حکمی برای ممنوعیت آوازخوانی زیر پل خواجو وجود ندارد.
ن طی چند روز گذشته گزارشی مبنی بر ممنوعیت آوازخوانی زیر پل خواجو منتشر شد که از سوی برخی از نهادها انجام گرفت. این گزارش واکنش های بسیاری را برانگیخت از آن جمله جواب میراث فرهنگی اصفهان که تاکید کرد: هیچ حکمی برای ممنوعیت آوازخوانی زیر پل خواجو وجود ندارد.