در  نگارش داستان‌های تاریخی از تخیل استفاده می‌کنیم
نویسنده کتاب «مرا با خودت ببر» می‌گوید وقتی سراغ تاریخ می‌رویم حفره‌هایی در دل تاریخ است و زمانی که می‌خواهیم داستانی را بنویسیم ناچاریم آن‌ها را از تخیل پر کنیم.