اسامی اولین خودروهای وارداتی سامانه فروش اعلام شد
در حال حاضر صاحب نظران حوزه خودرو، از واژه ای تحت عنوان «خالی فروشی» در حوزه خودروهای وارداتی نام می برند؛ به طوری که ۵۰۰ میلیون تومان از ۱۰۰ هزار نفر گرفته می شود؛ بدون این که به آنها گفته شود چه خودرویی را چه زمانی به آن ها تحویل می دهند و قیمت نهایی آن نیز مشخص نیست.