اگر بی‌حجابی را جرم می‌دانید خودتان باید برخورد کنید / مردم را روبروی یکدیگر قرار ندهید
مردم را روبروی یکدیگر قرار ندهید. این کار نشانه قدرت نیست عکس آن است.