فراخوان ثبت کد بورسی اعضای شاغل و بازنشسته موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان
اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان برای تخصیص حق مالکانه اعضاء «در قالب سهام بورسی» باید جهت دریافت کد بورسی، اطلاعات بورسی خود را در سامانه صورت وضعیت خود در سایت موسسه وارد کنند.