اولتیماتوم جدی یک استاندار / تا زمانی که من هستم ...
بیش از 19 ماه از عمر دولت سیزدهم می گذرد رئیس جمهور کشور در سفری که 22 مهرماه 1400به فارس داشت؛ بیش از ١٠٠ طرح اولویت دار را با اعتبار شش هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تعیین و تکلیف کرد و مقرر شد این طرح ها در راستای توسعه فارس گره های اقتصادی استان را باز کنند.