بولتون:  اعتراضات داخلی در ایران آمریکا را به پیروزی بسیار نزدیک کرده است
بولتون مدعی شد: « این نیروی عقیده معترضان در ایران است که جمهوری اسلامی را سرنگون کرده و تغییر رژیم مورد نظر ما را به ارمغان خواهد آورد."