با اقدامات نسنجیده درباره حجاب می‌خواهند در روندمذاکرات خارجی مشکل ایجاد کنند / جریانی بدنام درصدد مسئله‌سازی مجدد برای کشور است؟
تلقی افکار عمومی این است که مطرح شدن دوباره موضوع حجاب و اقدامات و اظهارات نسنجیده برخی متولیان امر برای خشمگین‌سازی مردم و رو در رو قرار دادن آنها یا استمرار اختلالات اینترنتی و ایجاد التهاب در جامعه به منظور آن است که در روند مذاکرات و بهبود شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی ایران مجدد، خدشه و مشکل ایجاد کنند.