چگونه بن سلمان و پدرش به چهره های توسعه خواه تبدیل شدند؟ / عربستان به چه دلیل چین را واسطه مذاکره با تهران کرد؟
عربستان در روزهای خاص ایرانیان پا به میدان گفت‌وگو گذاشت و کشور قدرتمند چین را برای این مهم برگزید؛ چراکه می‌دانست ایران به‌ندرت به چین نه می‌گوید و این کشور نیز از اتوریته لازم برای انجام این گفت‌وگوها برخوردار است.