وزیر کشور تونس استعفا کرد
رئیس‌جمهور تونس ساعاتی پس از استعفای توفقی شرف الدین، وزیر کشور ، کمال الفقی، استاندار شهر تونس را به عنوان وزیر کشور جدید منصوب کرد.