دو موشک «اسپیس ایکس» با فاصله کمتر از ۵ ساعت پرتاب شدند
شرکت «اسپیس ایکس»، دو ماموریت مداری را با فاصله کمتر از پنج ساعت انجام داد و دو موشک را به فضا پرتاب کرد.