تغییر ساعات شروع کار ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها بعد از نوروز / موافقت دولت با کلیات پیشنهاد سازمان اداری استخدامی
سخنگوی دولت اعلام کرد که کلیات پیشنهاد تغییر ساعات شروع کار در دولت تصویب شد .