تغییر مهم در وام ازدواج/ جزییات بخشنامه جدید بانک مرکزی
از ابتدای سال ۱۴۰۲ مدت زمان تکمیل مدارک در سامانه های ازدواج و فرزند از ۴۵ روزکاری به ۶۰ روزکاری افزایش می یابد.