هیات نظارت مجمع تشخیص:  موادی از بودجه مغایر سیاست‌های کلان است
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام «بندالحاقی۱۰ تبصره۱۱» و «بند الحاقی۵ تبصره۸» و «بند ل تبصره۹» را مغایر با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد.