فرودگاه زرقان در معرض تعطیلی یا فروش در طرح مولد سازی/ واگذاری فرودگاه جهت تغییر کاربری به مسکن ملی!
فرودگاه زرقان به عنوان یکی از بزرگترین مراکز مهم تفریحی، آموزشی و هوانوردی کشور به شمار می رود اما از حدود 6 ماه پیش (شهریور 1401 ) به دلیل عدم بروزرسانی و ایجاد زیرساخت های ایمنی و امنیتی تعطیل شده است.