روایت «شاهد عینی» حمله به سفارت عربستان /سرانجام مشخص نشد، دست‌هایی که این حمله را ترتیب دادند از آستین چه کسی بیرون آمد
محمدحسن نجمی در یادداشت روزنامه اعتماد نوشت: من ‌دیدم که نیروهای یگان ویژه مقابل تجمع‌کنندگان صف کشیده بودند. کاغذهایی از طبقات فوقانی سفارت به بیرون ریخته شد. با ورود هم‌صنف‌های‌شان به سفارت، جماعت روحیه گرفتند و شعار «حیدر حیدر» را شروع کردند و به راه افتادند. آنها مانند عصای موسی که نیل را شکافت، راه خود را بدون کوچک‌ترین خشونتی از میان صف نیروها ادامه دادند و جلوی درب اصلی سفارت ایستادند.