پاسخ دفتر نتانیاهو برای چرایی دعوت نشدن به واشتنگتن/ نتانیاهو عنصر نامطلوب در کاخ سفید