آقای رئیسی، گشت ارشاد را برگردانید بهتر نیست؟
نویسنده یادداشت با توجه به سخنان اخیر رئیس جمهوری درباره حمایت مسئولان و مردم از آمران به معروف در جامعه، به پیامدهای ناخواسته مواضع مذکور پرداخته که به طور قطع، مورد نظر ایشان نیست.