امکان وکالتی نمودن حسابهای بانک سپه در طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی
امکان وکالتی نمودن حسابهای بانک سپه در طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی فراهم است.