شهاب حسینی:  از  فیلم «خانه ماهرخ»اعلام برائت می‌کنم/ارسال فیلم به جشنواره بدون هماهنگی با اینجانب صورت پذیرفته
ارسال این فیلم به جشنواره این کشور متخاصم، بدون هماهنگی با اینجانب صورت پذیرفته. فلذا، کسب موفقیت از جشنواره کشوری که آغاز کننده جنگ ویرانگر و متجاوز به خاک اوکراین است، برای بنده فاقد ارزش بوده و بدینوسیله از سمت اهدایی خود به عنوان تهیه‌کننده این فیلم اعلام برائت می‌نمایم.