جزئیات فعال شدن حساب وکالتی مشتریان بانک مسکن برای خرید خودرو داخلی
امکان فعال شدن حساب وکالتی مشتریان بانک مسکن برای خرید خودرو داخلی از طریق وبسایت اصلی این بانک و اینترنت بانک مسکن فراهم شده است.