نقش تهران در معادلات واشنگتن و پکن چیست؟
جایگاه تهران در تقسیمات قدرت در غرب آسیا از منظر ایالات متحده فارغ از اینکه چه شیوه حکمرانی‌ای در ایران حاکم باشد،پذیرفته شده است. ایران نقش هدایت کننده و امنیت‌ساز و حتی نگارنده برنامه‌های امنیتی در منطقه را دارد