طلب ۱۳۰۰۰ میلیاردی بیمارستان‌ها از تامین اجتماعی/فرستادن بیمار به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات تخلف است
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به طلب 13000 میلیارد تومانی بیمارستان‌ها از سازمان تامین اجتماعی، گفت: بیمه‌ها باید سعی کنند که پول‌های مراکز درمانی را هرچه زودتر بپردازند.