عربستان فروش تسلیحات به  امارات را  از سر گرفت
وزیر خارجه امارات از شروع مجدد فروش تسلیحات به عربستان سعودی و امارات خبر داد.