گزارش ستاد حقوق بشر درباره مسمومیت‌ دانش آموزان/با جدیت پیگیر روشن شدن موضوع بدحالی دانش آموزان در برخی مدارس هستیم
اهم یافته‌های کمیته تحقیق وزارت بهداشت شامل ۳۰ نفر از برجسته‌ترین متخصصان حاکی از این است که بخش اندکی (کم‌تر از ۱۰ درصد) از دانش‌آموزان یک ماده محرک که از نوع گازهای جنگی، خطرناک و کشنده نبوده، استنشاق کردند و بخش اعظمی نیز تحت تاثیر آثار روحی و روانی و اضطراب قرار گرفتند.